Nasza misja

   1. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
   2. Działalność charytatywna.
   3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
   4. Ochrona i promocja zdrowia.

5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

6. Działalność wspomagająca krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

7. Działalność na rzecz wspomagania nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

8. Działalność na rzecz wspomagania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

9. Działalność na rzecz wspomagania upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

10. Działalność na rzecz wspomagania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

11. Działalność na rzecz wspomagania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

12. Upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji.

13. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

14. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

15. Promocja i organizacja wolontariatu.