Ogłoszenia

Chełmno, 26.11.2018

ZARZĄD STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO "NASZA DWÓJKA"

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

ZARZĄDZENIE PROJEKTEM

Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie i publikowanie reklam projektu w gazecie, rozwieszenie na słupach ogłoszeniowych i gablotach, przesłanie do
 • lokalnych portali, dystrybucję ulotek,
 • koordynowanie księgowości i dokumentacji kadrowej z merytorycznym wsparciem pracownicy Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie,
 • terminowe składanie rozliczeń przed Sekretarz Miasta Chełmna,
 • wydruk materiałów i zapewnienie poczęstunku dla osób biorących udział w szkoleniach.

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej,
 • doświadczenie przy realizacji projektów, zna zasady i wytyczne związane z promocją projektów współfinansowanych z UE,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć z ofertą:

 • list motywacyjny oraz życiorys zawodowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • dokumenty poświadczające wymagane doświadczenie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Stowarzyszeniu Oświatowemu "Nasza Dwójka" z siedzibą w Chełmnie,przy ul. 22 Stycznia 4 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s.1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Oświatowego "Nasza Dwójka" ul. 22 Stycznia 4; 86-200 Chełmno lub przesłać drogą elektroniczną na adres: stowarzyszenie@sp2chelmno.pl w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r. do godz. 15.15.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywało się dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami przez Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego "Nasza Dwójka". Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Oświatowego "Nasza Dwójka" stowarzyszenie.sp2chelmno.pl w terminie do 14 grudnia 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego "Nasza Dwójka"


Chełmno, 5.11.2018

ZARZĄD STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO "NASZA DWÓJKA"

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

INSTRUKTOR

Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie szkoleń wg scenariusza,
 • przygotowanie sprzętu,
 • sporządzanie dokumentacji szkolenia.

Wymagania niezbędne:

 • Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.
 • Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.
 • Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.
 • Umiejętność motywowania uczestników.
 • Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).
 • Umiejętność korzystania z internetu.
 • Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie.
 • Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
 • Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.
 • Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć z ofertą:

 • list motywacyjny oraz życiorys zawodowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • dokumenty poświadczające wymagane doświadczenie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Stowarzyszeniu Oświatowemu "Nasza Dwójka" z siedzibą w Chełmnie,przy ul. 22 Stycznia 4 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s.1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Oświatowego "Nasza Dwójka" ul. 22 Stycznia 4; 86-200 Chełmno lub przesłać drogą elektroniczną na adres: stowarzyszenie@sp2chelmno.pl w terminie do dnia 16 listopada 2018 r. do godz. 15.15.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywało się dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami przez Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego "Nasza Dwójka". Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Oświatowego "Nasza Dwójka" stowarzyszenie.sp2chelmno.pl w terminie do 23 listopada 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego "Nasza Dwójka"